Voorwaarden

Mark-up M. Don 26 april 2016
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WORLD WIDE SIRES B-NL B.V. d.d. 1 mei 2016 statutair gevestigd te Damwoude en kantoorhoudende aan de Heremaweg 20, 8444 AP Heerenveen. World Wide Sires B-NL B.V. ingeschreven Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 50379542, verder te noemen: “WWS”

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Afnemer is de koper, opdrachtgever, of eenieder die een rechtsverhouding met WWS heeft.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen partijen, waaronder die uit hoofde van aanbiedingen en overeenkomsten..
 3. Iedere afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden dient door WWS uitdrukkelijk schriftelijk te worden aanvaard. Indien partijen voor een specifiek geval afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan blijven voor alle overige aanbiedingen en overeenkomsten deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 4. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van WWS, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Afnemer naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. WWS wijst uitdrukkelijk de door Afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.
 5. WWS heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Die gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die na die wijzigingen worden gedaan/gesloten.

Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van WWS, daaronder tevens begrepen haar prijslijsten, zijn slechts indicatief en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij anders vermeld is een aanbieding gedurende dertig dagen van kracht.
 3. Een overeenkomst komt tot stand, op het moment waarop WWS een opdracht van Afnemer schriftelijk heeft aanvaard, danwel met de uitvoering van de overeenkomst of het daadwerkelijk verrichten van een dienst is begonnen.
 4. WWS voert de overeenkomsten met de redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en deskundigheid uit.
 5. Overeenkomsten aangegaan door ondergeschikte werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben binden WWS slechts indien en voorzover deze door WWS schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Prijzen genoemd in folders, drukwerken enz. binden WWS niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. Indien zich echter na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, waaronder wijzigingen in valutaverhoudingen, is WWS gerechtigd deze in de prijs aan Afnemer door te berekenen.
 2. Termijnleveringen worden uitgevoerd tegen prijzen, geldende op de dag van aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief verpakkingskosten en exclusief omzetbelasting en eventuele andere toepasselijke heffingen en/of belastingen.

Artikel 4 – Transport

 1. Alle producten worden franco KI Station of in eigen opslag geleverd (waarbij de kosten die het KI Station voor de verwerking berekent wel aan Afnemer worden doorberekend) danwel bij koper geleverd voor risico van WWS.

Artikel 5 – Levertijden

 1. WWS streeft ernaar de in de aanbieding en/of overeenkomst opgegeven levertijden te halen, doch dit zijn geen “fatale” termijnen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), en WWS is niet aansprakelijk indien zij enige termijn – om welke reden dan ook – niet haalt.
 2. Overschrijding van de levertermijn, hoe dan ook ontstaan, geeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, ontvangst van de producten te weigeren en/of betaling uit te stellen of te weigeren.

Artikel 6 – Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaald Afnemer alle facturen binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Afnemer zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn is verstreken, zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.
 2. Indien Afnemer één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Afnemer vanaf de vervaldatum aan WWS een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
  Tevens is Afnemer de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke redelijkerwijs door WWS worden gemaakt om tot incasso van de door Afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals bijvoorbeeld declaraties van advocaten, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.
 3. De door Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Eventuele door WWS verstrekte creditnota’s zijn gedurende 1 (één) jaar na datum verrekenbaar.
 5. WWS is altijd gerechtigd, alvorens uitvoering aan de overeenkomst te geven, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Afnemer te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft WWS het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij enige tot dan toe door WWS gemaakte kosten of gederfde winst door Afnemer dienen te worden vergoed en direct verschuldigd en opeisbaar zijn.
 6. Voorschriften van welke autoriteit ook, die uitvoering van (een deel van) de overeenkomst door WWS verhinderen, brengen geen verandering in de betalingsverplichtingen van de wederpartij.
 7. Het totaal door Afnemer onder de overeenkomst verschuldigde bedrag is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling op de vervaldag.

Artikel 8 – Garanties

 1. WWS garandeert dat haar producten gedurende [ 6 ] maanden na levering zullen voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties. Een product wordt dan alleen ter verkoop aangeboden door WWS nadat het vaktechnisch uitgebreid is onderzocht.
 2. Uitlatingen van medewerkers van WWS kunnen niet worden aangemerkt als enige garantie.
 3. Gegevens vermeld in nieuwsbrieven, advertenties, documentatie en bij lezingen, zijn niet bindend en kunnen nimmer gezien worden als enige vorm van garantie. WWS is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten en afwijkingen daarin.
 4. Afnemer kan slechts een beroep doen op een door WWS verstrekte garantie, indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens WWS (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 5. Afnemer garandeert dat hij enige van of namens WWS ontvangen producten, materialen, gegevens en/of informatie niet aan derden zal verstrekken of voor hen toegankelijk zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WWS.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht van WWS, wordt haar nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Onder overmacht wordt verstaan enige situatie die niet is te wijten aan de schuld van de presterende partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, staat van beleg, oproep, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, gebrek aan hulpmiddelen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen en/of communicatiemiddelen, verkeersstoornissen, defect aan machines en/of gereedschappen, besmettelijke veeziekten, redelijkerwijs onvoorzienbare slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van de bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikte en te gebruiken runderen, sperma en embryo’s (waaronder begrepen de aanwezigheid van ongewenste – en de afwezigheid van gewenste – genen, tegenvallende drachtresultaten en onverwacht lange duur van de dracht), alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens WWS door welke oorzaak ook, zonder dat WWS de invloed van een ander op haar bedrijf behoeft aan te tonen.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van Afnemer worden zijn verplichtingen opgeschort totdat de overmachtstoestand is geëindigd, met uitzondering van de verplichting tot het doen van betalingen.
 4. Indien enige overmachtstoestand na 90 (negentig) dagen niet voorbij is, heeft iedere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 5. WWS is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. WWS is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer lijdt voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WWS of diens bedrijfsleiding.
 2. Voor zover WWS uit hoofde van de overeenkomst gehouden is tot het vergoeden van enige schade, zal de totale door WWS onder de overeenkomst verschuldigde schadevergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. WWS behoudt zich de eigendom voor van alle door WWS aan Afnemer geleverde en nog te leveren producten, totdat Afnemer volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of daaraan gerelateerde overeenkomsten heeft voldaan.
 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud op de producten rust, zal Afnemer zal die producten niet bezwaren en zal hij derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen informeren dat hij niet tot het vestigen van een dergelijk recht bevoegd is.
 3. Indien derden beslag (willen) leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, dan wel daarop een recht willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht WWS onmiddellijk daarover te informeren.

Artikel 12 – Beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht dan wel totdat de producten geleverd zijn. Partijen kunnen, indien gewenst, in afwijking hiervan een specifieke einddatum afspreken. Voor zover een overeenkomst toch een onbepaalde duur mocht hebben, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen bij aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 2. WWS mag de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien Afnemer:
  • a) een materiële verplichting onder de overeenkomst niet nakomt en nakoming of herstel uitblijft binnen 14 (veertien) dagen nadat hij daarop schriftelijk gewezen is;
  • b) surseance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt of deze wordt verleend, of zijn faillissement (wordt) aangevraagd of uitgesproken;
  • c) beslag is gelegd op een belangrijk deel van de bezittingen van Afnemer;
  • d) al dan niet vrijwillig tot liquidatie overgaat, ontbonden wordt; of
  • e) anderszins zijn activiteiten beëindigt.
 3. Indien de overeenkomst voortijdig eindigt, om welke reden dan ook, zullen alle op Afnemer uitstaande vorderingen terstond opeisbaar worden. Afnemer zal enige aan WWS verschuldigde bedragen (waaronder bijvoorbeeld de tot dan toe door WWS gemaakte kosten) direct vergoeden. Voorts zal Afnemer reeds geleverde zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust direct aan WWS retourneren conform daartoe door WWS gegeven instructies.
 4. Beëindiging van de overeenkomst leidt nimmer tot schadeplichtigheid van WWS.

Artikel 13 – Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen zullen in overleg een vervangende bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Het niet inroepen of uitoefenen door WWS Partner van enig recht onder deze algemene voorwaarden of een gesloten overeenkomst, houdt geen afstand van recht in. Afstand van recht zal altijd expliciet en schriftelijk gedaan moeten worden.
 3. Afnemer doet afstand van het recht de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten, alsmede van het recht een schuld aan WWS te verrekenen met een vordering die zij op WWS mocht hebben.
 4. Afnemer mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WWS overdragen aan een derde. WWS mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een gelieerde vennootschap, voor welke overdracht Afnemer hierbij reeds nu toestemming geeft.
 5. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan per email, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 14 – Toepasselijkheid recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen met WWS en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit enige rechtsverhouding met WWS, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.