GDS Praat

Technische informatie over Amerikaanse vruchtbaarheidsgetallen

De reden dat er steeds meer met de internationale kengetallen insemination rate, conception rate en pregnancy rate wordt gewerkt is omdat het getal tussenkalftijd te weinig beeld geeft over de vruchtbaarheid op een bedrijf. Het getal tussenkalftijd is in principe een waarde voor de vruchtbaarheid, echter geeft het weer wat de vruchtbaarheid een jaar geleden was in plaats van dat het een beeld schetst over de vruchtbaarheid nu. Om dit accuraat te kunnen managen is uiteraard recente en accurate data nodig om een beeld te geven over hoe de efficiëntie is van het drachtig krijgen van de veestapel. 

Insemination Rate: Wanneer per periode van 3 weken oftewel 1 cyclus gekeken wordt hoeveel van de beschikbare dieren geïnsemineerd zijn, dan is dit percentage de Insemination Rate over deze periode. In feit is dit de efficiÎntie van de tochtwaarneming op het bedrijf. De percentages voor zowel de IR, CR als PR zijn alleen van toepassing voor de dieren die de vrijwillige wachtperiode zijn gepasseerd. Dieren die nog binnen de gestelde VWP zitten worden niet meegenomen, deze zijn immers nog niet beschikbaar voor inseminatie. 

Conception Rate: Wanneer er vervolgens gekeken wordt hoeveel dieren er drachtig zijn geworden van het totaal aantal geïnsemineerde dieren, dan is dat de Conception Rate van diezelfde drie weekse periode. Dit is dus het percentage dracht wat wordt gerealiseerd uit de gedane inseminaties. 

Pregnancy Rate: De Pregnancy Rate wordt berekend door het aantal drachtig verklaarde dieren te delen door het aantal dieren dat in de drieweekse periode waarover we zowel de insemination rate en conception rate hebben berekend beschikbaar waren. Dit is de efficiëntie van het drachtig maken van je veestapel.  

Hoe deze kengetallen te interpreteren? 
Dit werkt als volgt: Je neemt alle melkkoeien beschikbaar voor inseminatie op je bedrijf. Dit zijn dieren die de Vrijwillige Wacht Periode (VWP) gepasseerd zijn en die niet bewust gust of drachtig zijn. Het doel is om deze beschikbare groep zo snel mogelijk drachtig te maken en hiervoor heb je iedere cyclus van circa 3 weken 1 kans. 

Insemination Rate: Wanneer na een periode van 3 weken (= 1 cyclus) wordt gekeken hoeveel van de beschikbare dieren geïnsemineerd zijn, dan heb je de Insemination Rate over deze periode. Dit is de efficiëntie van de tochtwaarneming. 

Conception Rate: Wanneer je vervolgens bekijkt hoeveel dieren er drachtig zijn geworden van deze geïnsemineerde dieren, dan heb je de Conception Rate van die drie weekse periode. Dit is de efficiëntie van de inseminaties. 

Pregnancy Rate: De Pregnancy Rate bereken je door het aantal drachtig verklaarde dieren te delen op het aantal dieren dat in steeds dezelfde drieweekse periode beschikbaar waren. Dit is de efficiÎntie van het drachtig maken van je vee-stapel.

Een voorbeeld van het berekenen van de vruchtbaarheidskengetallen in een drieweekse periode voor een bedrijf van 100 melkkoeien


Insemination Rate: van de 30 beschikbare koeien zijn er 18 geinsemineerd = 18/30=60%


Conception Rate: van de 18 geinsemineerde koeien zijn er 7 drachtig geworden = 7/18=39%


Pregnancy Rate: van het totaal van 30 beschikbare koeien zijn er 7 drachtig geworden = 7/30=23%


Per periode kunnen het aantal beschikbare koeien wisselen, maar ook het aantal geïnsemineerde of drachtig verklaarde koeien kan soms mee- of tegenvallen. Deze kengetallen maken dit direct helder inzichtelijk, zodat bekeken kan worden of er voldoende inseminaties zijn gedaan, en hoe de bevruchting van deze inseminaties is geweest. Het is goed om over een langere periode naar de vruchtbaarheid te kijken, door een aantal van de drieweekse periodes van de Pregnancy Rate onder elkaar te zetten.

Hieronder de streefwaarden voor deze 

3 kenmerken:

Insemination Rate: 65%

Conception Rate: 40%

Pregnancy Rate: 25%

Meer nieuws